X-Pack Security nedir? ELK Stack ile nasıl çalışır sorularını cevabını bulacağız.

ElasticStack nedir? ve Docker ile kulumu için yazımı okumanızı tavsiye ederim.

X-Pack Security

Elasticsearch kümeniz için kimlik doğrulaması ayarlamanıza, farklı kimlik bilgilerine ve farklı erişim düzeylerine sahip farklı kullanıcılar oluşturmanıza olanak tanır. …

Merhaba bügün sizlerle elasticsearch’e adım atacak ve bu bölümümüzde;

  1. Elasticsearch, Logstash ve Kibana Hakkında bilgiler edineceğiz.
  2. Docker ile Elasticsearch, Logstash, Kibana kurulumu yapacağız.
ELK

Elasticsearch: Java ile yazılmış açık kaynak kodlu text arama ve analiz motorudur.

Veri saklama biçimi ilişkisel değil document oriented’dır. İndexleme mantığı olduğundan çok hızlıdır. …

Cihat Topsakal

Software Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store